X

S nákupem v našem e-shop souhlasíte s cookies. Děkujeme za důvěru.

souhlasím
nesouhlasím
Menu
košík
0
kategorie

Vyhlášky - neaktivní

VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2014
o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb.,
o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10
odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona
č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona
č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.:
§ 1
Vyhláška č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků
na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů,
se zrušuje.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. února
2014.
Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Dobrý den,

Zajisté jste již seznámily se zákonem č. 448/2009 Sb. - O stanovení
 hygienických požadavků na kosmetické prostředky a  §3 – Označování kosmetických
prostředků a vybavení návodem k použití

 Jelikož se jedná o nový zákon, některé z Vás si jsou nejisté při kontrole v
 salonu a komunikaci se zástupkyní z odboru hygieny.

 Často se na nás obracíte s dotazy:

Jak je to vlastně s označením spotřeby produktů?

Jakým způsobem máme argumentovat, pokud do našeho salonu přijde kontrola z hygieny?
Jak datum spotřeby vysvětlit zákaznici?  


 Ráda bych Vám sdělila informace z
 hygienické stanice pro hl. město Praha.

 
 Zkráceně je tento závěr:

 1)      první způsob označení spotřeby na kosmetických produktech

 Výrobce není povinen označit výrobek datem spotřeby, dobou použitelnosti a
podobně, pokud je trvanlivost výrobku delší než 30 měsíců.
 Produkt s trvanlivostí delší než 30 měsíců, je vždy označen piktogramem, to je
grafický symbol otevřené krabičky uvedený na obalu
 nejčastěji na  piktogramu  uváděno označení            6 měsíců nebo a 12
 měsíců.
  Pro Vás i pro Vaše zákaznice to je informace, že je nutné spotřebovat produkt
po otevření v tomto časovém rozmezí uvedeném na piktogramu.
 Piktogram (symbol otevřené krabičky s číslem) je tou nejdůležitější
informací!!!

2)   druhý způsob označení spotřeby na kosmetických produktech
    Pokud má výrobek kratší trvanlivost než 30 měsíců, musí být uvedeno na
 každém    produktu  – číselná kombinace, která uvádí datum výroby a trvanlivost
do určitého data ( v počtu měsíců), což je klasické označení.
    Neexistuje legislativní povinnost jakým způsobem vyznačit na produktu datum otevření a tím odvíjející se doba určená na spotřebu.

 /Ing. Zikl doporučuje, aby jste si každá našla svůj systém způsobu označení data
 spotřeby, který by Vám vyhovoval a příliš nezatěžoval. Mělo by však být jednotné
 pro všechny produkty, které ve Vašem salonu používáte.
     Ing. Zikl nabízí tyto varianty způsobu označení otevření produktu:/

 A)    Založit si na každý produkt jednotlivě kartu s názvem produktu, obsahu v ml
    č. šarže a zapsat datum otevření

NEBO

 B)    Napsat lihovým fixem na balení produktu datum otevření (nejlépe zespoda,
 kde by se to nemělo smazat a také by to esteticky nenarušilo design produktu)

 NEBO

C)    Nalepit na každý produkt, který otevřete štítek s datem otevření
S jednotným označením by měla být spokojena Vaše hygienička. Pokud by
 jste opět  měli nějaký problém, ozvěte se mi a budeme věc konzultovat a řešit
přímo s panem inženýrem, který nám tuto formu spolupráce nabídl.
 Označení produktu datem při otevření je řešení i pro Vaše klientky, které si ho
 u Vás zakoupí. Ve většině případů se při pravidelném používání produkt bez
 problémů spotřebuje v limitu uvedeném na piktogramu otevření.

       Zákony se mění a všichni je musíme respektovat.

 Věřím, že Vám tyto informace budou nápomocny a Vy budete schopny odpovědět
 veškeré dotazy a budete v klidu i při případné kontrole z odboru hygieny, nebo
živnostenského úřadu.

 Pro upřesnění jen uvádím, že u produktů HB číslo vyražené na
 kabinetních a ostatních produktech je pouze číslo výrobní šarže!!!
 V příloze Vám zasílám znění tohoto zákona.
 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  ODSTAVCE  VYHLÁŠKY JSOU  PRO VÁS  ZVÝRAZNĚNY  
 Věříme, že Vám tyto informace pomohou k bezproblémovému provozu Vašich salonů a
 budete tak moci pracovat bez obav z návštěvy místní hygienické stanice.
 S pozdravem

Martina Janoušová

 

Vyhláška:    448/2009 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2009

O stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

Změna: 89/2010 Sb.

Změna: 220/2010 Sb.

Změna: 362/2011 Sb.

Ministerstvo  zdravotnictví  stanoví  podle  §  108  odst.  1 zákona č.

   258/2000   Sb.,   o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých

   souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  274/2001  Sb., zákona č.

   320/2002  Sb.,  zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona

   č. 222/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a

   d) a odst. 4, 8 a 9, § 27 a § 28 odst. 1 zákona:

 

   § 1

 

   Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1)

   a upravuje

a)   hygienické   požadavky   na   vlastnosti  a  složení  kosmetických

   prostředků,

 b) označování kosmetického prostředku a vybavení návodem k použití,

 c) označování přísad kosmetického prostředku,

 d) rozsah uchovávaných údajů o kosmetickém prostředku,

  e)  náležitosti  žádosti  o  neuvedení  přísady  na  obalu kosmetického

   prostředku,

  f) náležitosti žádosti o povolení použití látek neuvedených v seznamech

   povolených látek.

 

   § 2

   Hygienické požadavky na kosmetické prostředky

 (1)  Kosmetický  prostředek^2)  uváděný  na  trh  musí být bezpečný pro

   lidské zdraví, je-li používán za obvyklých nebo rozumně předvídatelných

   podmínek použití, s přihlédnutím zejména k obchodní úpravě, k označení,

   návodu  k  použití  a  likvidaci  a  k  jakýmkoli  dalším  údajům  nebo

   informacím   poskytnutým  při  jeho  uvedení  na  trh^3).  Kosmetickými

   prostředky  se  rozumí  zejména  výrobky  uvedené v příloze č. 1 k této

   vyhlášce.

  (2)  K  výrobě  kosmetických  prostředků  lze použít pouze látky, které

   svými vlastnostmi v koncentracích použitých v receptuře výrobku vedou k

   výrobě bezpečného kosmetického prostředku.

  (3)  Použití  látek  klasifikovaných  jako  karcinogenní,  mutagenní  v

   zárodečných  buňkách  nebo  toxické pro reprodukci kategorií 1A, 1B a 2

   podle  přímo  použitelného  předpisu  Evropských společenství v oblasti

   klasifikace,  označování  a  balení  látek a směsí^4) je v kosmetických

   prostředcích  zakázáno.  Látka  klasifikovaná jako kategorie 2 může být

   použita  v  kosmetických  prostředcích  pouze tehdy, byla-li zhodnocena

   Vědeckým  výborem pro bezpečnost spotřebitele a shledána jako přípustná

   pro použití v kosmetických prostředcích.

 (4)  Kosmetické prostředky nesmějí obsahovat látky uvedené v příloze č.

   2  k  této  vyhlášce.  Povolená  je pouze přítomnost stopových množství

   těchto  látek,  je-li  i při dodržení správného technologického postupu

   technicky nevyhnutelná a výrobek nezpůsobí poškození zdraví.

  5)  Vybrané látky mohou být v kosmetických prostředcích přítomny jen v

   množství,  čistotě  a  za  podmínek stanovených v přílohách č. 3 až 7 k

   této vyhlášce, přičemž

 

   a)   příloha  č.  3  v  části  1  stanoví  seznam  látek  povolených  v

   kosmetických  prostředcích  jen  s omezením, jakož i nejvyšší přípustné

   koncentrace  těchto  látek  a  podmínky jejich použití včetně povinného

   značení  na  obalech  určených  pro spotřebitele; v části 2 pak stanoví

   seznam  látek,  které  jsou  povoleny v kosmetických prostředcích jen s

   omezením  a  dočasně, dále nejvyšší přípustné koncentrace těchto látek,

   podmínky  jejich  použití,  povinné  značení  na  obalech  určených pro

   spotřebitele a datum, do kdy je použití těchto látek povoleno,

  b)  příloha  č. 4 v části 1 stanoví seznam povolených barviv, která lze

   použít  k  barvení  kosmetických  prostředků,  oblast použití, nejvyšší

   přípustné  koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv; v části

   2  pak  stanoví  seznam  dočasně  povolených barviv, jichž lze použít k

   barvení  kosmetických  prostředků,  oblast  použití, nejvyšší přípustné

   koncentrace,  požadavky  na  čistotu  a datum, do kdy je použití těchto

   barviv  povoleno.  Seznam  povolených  barviv, oblast použití, nejvyšší

   přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv stanovené

   přílohou  č.  4 v části 1 se nevztahují na kosmetické prostředky určené

   výhradně k barvení vlasů,

 

   c)  příloha  č.  5  stanoví  seznam látek vyloučených z působnosti této

   vyhlášky.   Pokud  kosmetický  prostředek  obsahuje  některou  z  látek

   uvedených  v  příloze  č.  5,  nejde o kosmetický prostředek podle této

   vyhlášky,

 

   d)  příloha  č.  6  v  části  1 stanoví seznam látek, které je povoleno

   přidávat   do  kosmetických  prostředků  za  účelem  potlačování  růstu

   mikroorganismů  v  kosmetických  prostředcích  (dále  jen  „konzervační

   přísada“),  dále nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu a

   podmínky  jejich  použití  včetně povinného značení na obalech určených

   pro  spotřebitele;  v  části  2  pak  stanoví seznam dočasně povolených

   konzervačních  přísad, jejich nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky

   na čistotu, podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech

   určených   pro   spotřebitele   a  datum,  do  kdy  je  použití  těchto

   konzervačních přísad povoleno,

 

   e)  příloha č. 7 v části 1 stanoví látky, které je povoleno přidávat do

   kosmetických  prostředků  z  důvodu  ochrany  pokožky spotřebitele před

   škodlivými    účinky    ultrafialového   záření   (dále   jen   „filtry

   ultrafialového  záření“),  nejvyšší  přípustné  koncentrace  a podmínky

   jejich  použití  včetně  povinného  značení  na  obalech  určených  pro

   spotřebitele;  v  části  2  pak  stanoví  filtry  ultrafialového záření

   dočasně   povolené   do  kosmetických  prostředků,  nejvyšší  přípustné

   koncentrace,  podmínky  jejich  použití  včetně  povinného  značení  na

   obalech  určených  pro  spotřebitele  a datum, do kdy je jejich použití

   povoleno.

 

   § 3

 

   Označování kosmetických prostředků a vybavení návodem k použití

  (1)   Na  obalu  kosmetického  prostředku,  do  kterého  je  kosmetický

   prostředek  naplněn,  jakož  i  na případném vnějším obalu kosmetického

   prostředku,   musí  být  ve  srozumitelném,  čitelném  a  nesmazatelném

   provedení uvedeny tyto údaje:

 

 a)  obchodní  firma  nebo název výrobce nebo dovozce^5) a adresa jejího

   sídla,  jde-li  o  právnickou  osobu,  nebo  jméno,  popřípadě  jména a

   příjmení  výrobce  nebo  dovozce,  adresa  místa  podnikání,  jde-li  o

   fyzickou  osobu  podnikající, jinak jméno, příjmení a bydliště, a pokud

   byl  vyroben  mimo  Evropská  společenství  i  země původu kosmetického

   prostředku.  Tyto  údaje  mohou  být uvedeny ve zkratce, pokud umožňují

   identifikaci výrobce nebo dovozce,

 

   b)  nominální  obsah  výrobku  v  době balení, udaný hmotností (g) nebo

   objemem (ml), s výjimkou kosmetických prostředků s obsahem menším než 5

   g  nebo  5  ml, neprodejných vzorků a balení k jednorázovému použití. U

   výrobků předbalených a prodávaných jako několik balení, u nichž údaje o

   hmotnosti nebo objemu nejsou zásadního významu, nemusí být obsah uveden

   za  předpokladu,  že  je  počet  balení  uveden na obalu. Tento údaj se

   nemusí  uvádět,  je-li  počet  balení  snadno viditelný z vnějšku, nebo

   je-li výrobek za normálních podmínek prodáván pouze jednotlivě,

 

   c) datum minimální trvanlivosti vymezující minimální dobu, po kterou si

   kosmetický  prostředek při dodržování stanovených skladovacích podmínek

   zachovává   svoji   původní  funkci  a  je  bezpečný.  Datum  minimální

   trvanlivosti  se  uvádí  slovy „spotřebujte nejlépe do ...“, za kterými

   následuje  vyznačení  data  nebo  údaj,  kde je datum uvedeno na obalu.

   Datum  musí být zřetelně uvedeno a musí obsahovat buď měsíc a rok, nebo

   den,  měsíc  a  rok,  a  to  v  tomto  pořadí.  Je-li to třeba, musí se

   informace  o  trvanlivosti  doplnit údajem o podmínkách, které je třeba

   dodržet,  aby  byla  uvedená  trvanlivost  zachována.  Datum  minimální

   trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetického prostředku, jehož

   minimální  trvanlivost  přesahuje  třicet  měsíců.  U těchto výrobků se

   uvede  údaj o době, po kterou lze prostředek po otevření používat, aniž

   by  došlo  k poškození spotřebitele. Tato informace se vyznačí symbolem

   otevřené  nádobky  na  krém, uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce, a

   údajem o době (v měsících nebo rocích),

 

   d) zvláštní opatření, která je nutno dodržovat při použití kosmetického

   prostředku  nebo  jeho  uchovávání,  zejména  ta, která jsou uvedena ve

   sloupci  „Podmínky  použití  a  varování,  které  musí být vytištěno na

   obalu“  v  přílohách  č.  3, 4, 6 a 7 k této vyhlášce, a dále speciální

   bezpečnostní  informace  o  kosmetických prostředcích pro profesionální

   použití,  zejména  v  kadeřnictví. Tyto údaje musí být uvedeny v českém

   jazyce. Pokud z praktických důvodů nelze tyto údaje uvést na příslušném

   obalu, lze je uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je

   vložen  nebo  připevněn  ke  kosmetickému  prostředku.  Na tento způsob

   uvedení  údajů  musí  být  spotřebitel  upozorněn  buď zkrácenou slovní

   informací  nebo  symbolem  na  příslušném obalu, jehož vzor je uveden v

   příloze č. 9 k této vyhlášce,

 

   e)  identifikace  výrobní šarže. Pokud z praktických důvodů, protože je

   výrobek příliš malý, nelze tento údaj uvést na příslušném obalu, lze ho

   uvést pouze na vnějším obalu,

 

   f)  funkce výrobku, pokud není zřejmá z prezentace výrobku spotřebiteli

   v českém jazyce,

 

   g)  seznam  ingrediencí  (přísad)  v sestupném pořadí podle hmotnosti v

   době  jejich  přidání.  Seznamu  musí  předcházet  slovo „Ingredients“.

   Seznam  ingrediencí  může  být  uveden  jen  na  vnějším obalu. Pokud z

   praktických  důvodů  nelze  seznam  ingrediencí uvést na obalu, lze jej

   uvést  na  samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo

   připevněn  ke  kosmetickému  prostředku.  Na tento způsob uvedení údajů

   musí  být  spotřebitel  upozorněn  buď  zkrácenou slovní informací nebo

   symbolem umístěným na obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této

   vyhlášce.  Přítomnost  parfémů se označuje slovem „parfum“ a přítomnost

   aromat  slovem  „aroma“. Látky, jejichž přítomnost musí být vyznačena v

   souladu  s požadavky přílohy č. 3, se uvádějí v seznamu ingrediencí bez

   ohledu na jejich funkci ve výrobku. Ingredience v koncentracích nižších

   než 1 % mohou být uvedeny v jakémkoliv pořadí po ingrediencích, jejichž

   koncentrace  překračuje  1  %.  Barvicí  činidla  mohou  být  uvedena v

   jakémkoliv  pořadí  po  ostatních  ingrediencích;  uvádějí se indexovým

   číslem   barviv  nebo  názvem  podle  přílohy  č.  4.  U  dekorativních

   kosmetických prostředků uváděných na trh v několika barevných odstínech

   mohou  být  uvedena  všechna  barvicí  činidla  použitá  ve  škále  pod

   podmínkou,  že jsou připojena slova „může obsahovat“ nebo symbol „+/-“.

   Název  ingredience  musí  být  uveden  podle společného názvosloví INCI

   přijatého  jako společná nomenklatura Komisí Evropských společenství^6)

   (International  Nomenclature for Cosmetic Ingredients) nebo, není-li to

   možné,  chemickým  názvem,  názvem  podle  CTFA (Cosmetic, Toiletry and

   Fragrance  Association),  názvem  podle Evropského lékopisu, názvem INN

   (International     Non-proprietary    Names)    doporučeným    Světovou

   zdravotnickou organizací, číslem EINECS (European Inventory of Existing

   Commercial  Chemical  Substances), číslem IUPAC (International Union of

   Pure  and  Applied  Chemistry), číslem CAS (Chemical Abstracts Service)

   nebo  číslem  CI  (Colour Index). Není-li z důvodu velikosti nebo tvaru

   možné  uvést podrobné údaje stanovené v písmenech d) a g) na přiloženém

   letáku,  musí  se  tyto  podrobné údaje nacházet na etiketě, pásce nebo

   kartičce,   které   jsou  přiloženy  nebo  připevněny  ke  kosmetickému

   prostředku.  Není-li  v  případě mýdla, koupelových kuliček nebo jiných

   malých výrobků z důvodu velikosti nebo tvaru možné uvést podrobné údaje

   stanovené v písmeni g) na etiketě, visačce, pásce nebo kartičce nebo na

   přiloženém letáku, musí se tyto podrobné údaje nacházet na upozornění v

   bezprostřední blízkosti nádoby, v níž je kosmetický prostředek vystaven

   k  prodeji.  V  případě  označení  podle  § 29 odst. 5 zákona lze uvést

   použitou   validovanou  alternativní  metodu  nahrazující  zkoušení  na

   zvířatech uvedenou v příloze č. 10 k této vyhlášce.

 

   (2)  Vyžaduje-li  to povaha kosmetického prostředku, uvede výrobce nebo

   dovozce  v  návodu  k  použití  způsob použití kosmetického prostředku.

   Návod k použití kosmetického prostředku musí být v českém jazyce a musí

   být přiložen ke kosmetickému prostředku.

 

   (3) Za ingredience podle odstavce 1 písm. g) se nepovažují

 

   a) nečistoty v použitých surovinách,

 

   b)  pomocné  technické  materiály  užívané při výrobě, ale nepřítomné v

   hotovém výrobku,

 

   c) materiály užívané jen v nezbytných množstvích jako rozpouštědla nebo

   nosiče pro parfémy a aromatické směsi.

 

   § 4

   Rozsah uchovávaných údajů o kosmetickém prostředku

   O kosmetickém prostředku musí být uchovávány tyto údaje:

  a) kvalitativní a kvantitativní složení výrobku; u parfémových kompozic

   a  parfémů  je  nutno  uvést  název  a  kódové číslo složení a označení

   dodavatele,

   b)   fyzikální,   chemická  a  mikrobiologická  specifikace  surovin  a

   konečného  výrobku  a  kontrolní  kritéria  kvality  a  mikrobiologické

   čistoty  u  kosmetického  výrobku.  Názvy  surovin  musí být v označení

   obvyklém   v   mezinárodním  styku,  dále  například  podle  společného

   názvosloví INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients),

 

   c) doklady o výrobní metodě vyhovující správné výrobní praxi,

 

   d)   zhodnocení   bezpečnosti  pro  zdraví  fyzických  osob  v  rozsahu

   stanoveném zákonem^7),

 

   e)  jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa a kvalifikace osoby, která

   je odpovědná za hodnocení podle písmene d),

 

   f)  údaje  o nežádoucích účincích na fyzické osoby plynoucí z používání

   kosmetického prostředku,

   g)  důkaz o účincích, které jsou u kosmetického prostředku deklarovány,

   pokud to povaha účinků nebo výrobku vyžaduje,

 

   h)  údaje  o jakémkoliv zkoušení na zvířatech provedeném výrobcem, jeho

   zprostředkovateli  nebo  dodavateli, které má souvislost s vývojem nebo

   hodnocením  bezpečnosti  kosmetického prostředku nebo jeho ingrediencí,

   včetně  údajů  o  jakémkoliv  zkoušení  na zvířatech provedeném s cílem

   splnit  požadavky  právních  předpisů  nebo opatření zemí, které nejsou

   členy Evropské unie.

 

   § 5

   Náležitosti   žádosti  o  neuvedení  přísady  v  označení 

  kosmetického prostředku

 

   (1) V žádosti o neuvedení přísady na obalu kosmetického prostředku musí

   být uvedeny tyto údaje:

 

   a)  obchodní  firma  nebo  název žadatele a adresa jeho sídla, jde-li o

   právnickou  osobu,  nebo  jméno,  popřípadě jména a příjmení žadatele a

   adresa jeho místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, jinak

   jméno, příjmení a bydliště žadatele,

 

   b)  přesná  identifikace  ingredience podle přímo použitelného předpisu

   Evropských  společenství  v  oblasti  klasifikace,  označování a balení

   látek  a  směsí^4),  popřípadě  podle  International  Nomenclature  for

   Cosmetic  Ingredients.  Jde-li  o látku, kterou nelze takto uvést, musí

   být  uveden  název  základního  materiálu, název použité části rostliny

   nebo  živočicha  a  názvy  součástí  ingredience,  jako  jsou například

   rozpouštědla,

 

   c)  zhodnocení  bezpečnosti  ingredience při použití v konečném výrobku

   pro  lidské  zdraví  s  uvedením  toxikologického  profilu ingredience,

   chemické struktury a hladiny expozice,

 

   d)  předpokládané  použití  ingredience,  zejména kategorie výrobků, ve

   kterých bude použita,

 

   e) podrobné zdůvodnění, proč se neuvedení požaduje,

 

   f)  názvy  všech  výrobků,  které  obsahují  danou ingredienci, jsou-li

   známy,  a  názvy, pod kterými je výrobek uváděn na trh mimo území České

   republiky, jakož i podrobné údaje o každém z těchto výrobků,

 

   g) informace, zda byla žádost o neuvedení dané ingredience předložena v

   jiném  členském  státě  Evropské unie nebo ve smluvním státě Evropského

   hospodářského prostoru, a informace o výsledku takové žádosti.

 

   (2)  Pokud  není  údaj  podle odstavce 1 písm. f) znám, může být uveden

   nejpozději  do  15  dnů  před  uvedením kosmetického prostředku na trh.

   Používá-li se ingredience v několika kosmetických prostředcích, postačí

   jedna  žádost  za  předpokladu, že příslušnému orgánu ochrany veřejného

   zdraví  bude  písemně oznámen seznam kosmetických prostředků obsahující

   danou ingredienci.

 

   § 6

   Náležitosti  žádosti  o  povolení použití látek neuvedených

   v seznamech povolených látek

 

   V  žádosti o povolení použití jiných látek v kosmetickém prostředku než

   těch, které jsou uvedeny v seznamech látek povolených v přílohách č. 3,

   4, 6 a 7 k této vyhlášce, výrobce nebo dovozce uvede:

 

   a)  obchodní  firmu  nebo  název žadatele a adresu jeho sídla, jde-li o

   právnickou  osobu,  nebo  jméno,  popřípadě jména a příjmení žadatele a

   adresu jeho místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, jinak

   jméno, příjmení a bydliště žadatele,

 

   b) přesnou identifikaci látky podle zvláštních předpisů pro klasifikaci

   chemických  látek^4),  popřípadě  podle  International Nomenclature for

   Cosmetic  Ingredients.  Jde-li  o látku, kterou nelze takto uvést, musí

   být  uveden  název  základního  materiálu, název použité části rostliny

   nebo   živočicha   a   názvy   součástí   látky,  jako  jsou  například

   rozpouštědla,

 

   c)  zhodnocení  bezpečnosti  látky  při  použití v konečném kosmetickém

   prostředku  pro lidské zdraví s uvedením toxikologického profilu látky,

   chemické struktuy a hladiny expozice,

 

   d) předpokládané použití látky a jejích funkcí,

 

   e) kategorie kosmetických prostředků, ve kterých bude použita,

 

   f)  dokumentaci  obsahující  skutečnosti  nutné pro posouzení zdravotní

   nezávadnosti  kosmetických prostředků, ve kterých bude navrhovaná látka

   použita,  zejména  údaje  o  toxicitě  nově použité látky s důkazem, že

   nebude  narušena zdravotní nezávadnost kosmetického prostředku použitím

   této  látky  nebo  reakcí  nebo  interakcí s obalem nebo jinými látkami

   obsaženými v kosmetickém prostředku,

 

   g)  technologické zdůvodění použití látky v průběhu výroby kosmetického

   prostředku,

 

   h)  množství  látky  použité  ve  výrobě  a  její  množství  v konečném

   kosmetickém prostředku,

 

   i)   dostupnou   tuzemskou  i  zahraniční  dokumentaci  k  látce  a  ke

   kosmetickému prostředku.

 

   § 7

   Zrušovací ustanovení

 

   Zrušuje se:

 

   1.  Vyhláška  č.  26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích).

 

   2.  Vyhláška  č.  268/2001  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích).

 

   3.  Vyhláška  č.  444/2004  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.

 

   4.  Vyhláška  č.  126/2005  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a o požadavcích na vzdělávání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

 

   5.  Vyhláška  č.  104/2006  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

 

   6.  Vyhláška  č.  260/2006  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

 

   7.  Vyhláška  č.  474/2006  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických  prostředcích),  ve  znění  pozdějších předpisů, a zrušuje

   vyhláška   č.   75/2003   Sb.,   o   stanovení  názvosloví  ingrediencí

   kosmetických prostředků.

 

   8.  Vyhláška  č.  112/2007  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

 

   9.  Vyhláška  č.  230/2007  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

 

   10.  Vyhláška  č.  334/2007  Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

 

   11.  Vyhláška  č.  369/2008  Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

 

   12.  Vyhláška  č.  99/2009  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva

   zdravotnictví  č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické

   prostředky,  o  náležitostech  žádosti o neuvedení ingredience na obalu

   kosmetického  prostředku  a  o  požadavcích na vzdělání a praxi fyzické

   osoby   odpovědné   za   výrobu  kosmetického  prostředku  (vyhláška  o

   kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů.

 

   § 8

    Přechodná ustanovení

 

   (1)  Látky  uvedené  pod referenčními čísly 7, 9, 14, 24, 28, 47 a 58 v

   příloze č. 3 části 2 lze používat nejdéle do 14. května 2010.

 

   (2)  Oddíl  b  ve sloupcích „c“ a „d“ vztahující se k látce uvedené pod

   referenčním  číslem  55  v příloze č. 3 části 2 lze používat nejdéle do

   14. května 2010.

 

  

§ 9

 Účinnost

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010 s výjimkou ustanovení

   týkajícího  se  látky  toluen  s  referenčním číslem 185 v příloze č. 3

   části  1,  které  nabývá  účinnosti  dnem  5.  února 2010, a s výjimkou

   ustanovení týkajícího se látek pod referenčními čísly 189-205 v příloze

   č. 3 části 1, které nabývá účinnosti dnem 15. května 2010.

 

   Ministryně: Jurásková v. r.

 

   Příloha 1

   Kosmetickými prostředky jsou zejména:

 

   1.  Krémy,  emulze,  lotiony, gely, oleje a roztoky na kůži (určené pro

   ruce, obličej, nohy) a podobné výrobky.

   2.  Pleťové  masky a zábaly s výjimkou prostředků určených pro chemický

   peeling (snímání vrchních částí pokožky chemickou cestou).

   3. Základy s obsahem pigmentů (tekuté, pasty, prášky).

   4.  Pudry  pro  líčení  (make-up v pudru), pudry po koupeli, hygienické

   pudry, zásypy a podobné výrobky.

   5. Mýdla (toaletní, deodorační a další).

   6. Parfémy, toaletní vody, kolínské vody.

   7.  Prostředky  do koupele a do sprchy (soli, pěny, oleje, gely a další

   výrobky).

   8. Prostředky k depilaci.

   9.  Prostředky  deodorační  (deodoranty), prostředky k omezování pocení

   (antiperspiranty).

   10. Prostředky určené pro péči o vlasy:

   10.1 prostředky k barvení a odbarvování,

   10.2  prostředky  k  trvalé ondulaci, prostředky pro takzvanou studenou

   vlnu, prostředky k rovnání vlasů a fixaci,

   10.3  prostředky  k  formování  účesu  a péči o vlasy (roztoky, emulze,

   pěny, brilantiny, laky a další prostředky),

   10. 4 čisticí prostředky (šampony, lotiony, prášky),

   10.5 kondicionéry (lotiony, krémy, oleje),

   10.6 kadeřnické výrobky (lotiony, laky, brilantiny a další).

   11. Přípravky k holení (krémy, pěny, lotiony a podobné výrobky), před i

   po holení.

   12. Prostředky k líčení a odličování obličeje a očí.

   13. Prostředky určené pro aplikaci na rty.

   14. Prostředky pro péči o zuby a dutinu ústní.

   15. Prostředky k úpravě nehtů a péči o nehty.

   16. Prostředky pro vnější osobní intimní hygienu.

   17.  Prostředky  k  péči  o vousy, řasy a obočí (roztoky, emulze, pěny,

   brilantiny, laky a další prostředky).

   18. Prostředky ke slunění (ochranné i po opalování).

   19. Prostředky pro tmavnutí pokožky bez účasti slunečního záření.

   20. Prostředky pro zesvětlení pokožky.

   21. Prostředky proti vráskám.

 

  

  Příloha č. 8 k této vyhlášceobsahuje pouze grafické zpracování piktogramu